Organisatie

Goojendaâg!

Vae heîte uch van herte welkom oppe website van Veldeke krînk Wieërt. Dialecte zeen van alle ti-jje. D’r zeen wul minse di-j dînke det ze verloeëre zulle gaon, mer dao gluîve vae nog neet zoeë drek in. Ze verângere neteurlik wul en ’t gebroêk d’rvan és ângers as vreuger, mer det és hieël gewoeën, ouch vör ânger tale. Daorum deuget os deugd te kunne vaststélle det ouch de jeugd beej eur communicatie (sms, app, Facebook) nog volop de moôdertaal in ieëre héltj. ’t Dialect stieët (gelökkig) volop inne belangstélling. Neet allein de charme mer ouch de waerde van oeës klânkriêke dialecte waere, ouch doeër jonger minse, op waerde geschatj. D’r weurtj hejop ongereîn geapptj inne moôdertaal en laotj ze dao röstig wat spelfoute beej make!

Vae hoeëpe det nog mieër jónger vôlk zich gieët realisieëre waat de charme en waerd és van oeës schoeën dialecte. De groeëte klânkriêkdom en intimiteit in vergeliêking mét ’t Algemein Nederlands blieje dan ederen daâg oppernoets belaeve.

Oeës wêrkgebied beslieëtj wéstelik Midde Limburg, mét de naodrök op Wieërt, Ni-jwieërt, Ospel en Rooj. Binne det gebied zeen d’r verschillendje dialectvariânte di-j allemaol aevevöl waerd zeen. D’n eine és neet baeter of slechter as d’n ângere. Innen opmaak van oeës website hebbe ve det ouch tot uutdrökking wille laote kaome. Innen achtergroond kujje typische kinmêrke uut oeëze regio trökvînge. Ze zulle uch zieëker opvalle: d’n Umbelder, de Pieëlwêrker, ’t Vastelaovendjbieëldje, de Zaotmaal, enz.

Vae doon oeës bést um doeërloupendj now dinger in te veure zoeëdejje nówsgierig blieftj nao oeës site en ze dan ouch regelmaotig blieftj bezeuke.

Totj weer ’s és,

Jan Feijen
vuuërzitter Veldeke Wieërt