Dik inne priêze beej Limburgse declamatiewédstriêd!

Dik inne priêze beej declamatie!

 

Beej de Limburgse finale vanne declamatiewédstriêd 2017 hebbe de daelnemers uut oeëze krînk prima geprestieërdj.

Beej de allerkleinste van groep 3/4  kwoom Thomas Camp as 3e uut de bös.

Groep 5/6 waas hieëlemaol ’nen topper.  Thijmen Höppner woeërt in dieëze groep Limburgs kampioen. Ouch inne categorie 7/8 ging ‘ne priês mej nao de richting Wieërt. Tessa Stultiëns pakdje heej de 3e priês.

Alle drej de priêswinnaars kwome van basisschoeël De Kerneel uut Ni-jwieërt en daomej woor de gooj vuuërbereî-jing van schoeël en aojers terecht beloeëndj.

 

Proficiat allemaol!

 Thijmen Höppner   Thomas Camp    Tessa Stultiëns

Spruuëk
vanne maondj:

Dae és zoeë lânksaam as ‘n vleeg inne boeëtermêlk.
Hij komt erg traag op gang.

Oeës beuk

Persuuënlik contact

Sikkertariaat Veldeke Wieërt
Beatrixlaan 52
6006 AK Weert
0495-537790
info@veldekewieert.nl

1474847591_square-facebook

Pârtners:
Veldeke Limburg