De roeës

De roeës! De keuningin onger de blome

és wongerschoeën gevormdj en fraai van kleur

en völtj de hieël umgaeving mét ‘re geur.

Aan âl di-j schoeënheid kân me neet ontkome.

 

Mer ouch bekindj ès det de roeëze dores drage.

Di-j wiêsheid hejje in praktijk gelieërdj,

mer daorum ès ’n roeës nog neet verkieërdj.

‘ne Schrieëm, dao over gaodje toch neet klage!

 

Zoeë hejjen in d’n umgânk mét persoeëne,

bewongerdj, kundig en ouch zieër geachtj,

di-j onverwachs ‘nen ângere kântj vertoeëne

 

Meschiens e woord wat ondoordachtj gezagdj

dan konne zuj inens eur stekels toeëne

en waere deêpe schrieëme towgebrachtj!

 

Sjra Vossen, Ni-jwieërt

 

< Gaotj trök nao oeëverzicht