De körstboum

Naeve oeëze wînkel woeëndje Toos en Hârrie mét eur groeët hoêshaoje. Eder jaor kwoom d’r e kösterkindje beej. Ich bin d’n tél kwiêt: ’t wore d’r zieëker zoeë’n twelf. Eîne van di-j kuîmese waas Jantje, drej jaor, e kwânt huîpke mins. Eîne um te noebele! Vanaaf dette kos loupe waas Jantje al d’n hieëlen daâg beej os, hae waas van os. Beej groeëte hoêshaojes kwoom vreuger waal dékker vuuër detter eîne van zoeë’n bubs beej ânger minse woort groeëtgebrachtj. Oeës mam nejdje bukskes vör ‘m, brejdje jûmperkes en maakdje zelfs ‘ne stoeëfjas vör Jantje. Noow waas hae, naeve de groeëte Sjeng, de kleine Sjeng uut de wînkel.

Waat dieëj zoeë e menneke d’n hieëlen daâg? Vörâl de wînkelmaegtjes vörre veur loupe en zich oeëverâl mej meuje. Aster zösterkes of breurkes van hem oeëze wînkel binneglipdje, wêrkdje hae ze gaw d’r uut: “Gânk rap nao mam, dich bés te klein.” ’t Maakdje ‘m niks uut of ze aojer wore as hae.

Hae waas noow op ‘ne laeftiêd gekaome dette vör ’t ieërst mét volle bezeî-j Sinterklaos en Körsemes belaefdje. Zoeë as eder jaor zatte vae ‘ne boum en richdje ’t stelke in. Neteurlik woort Jantje d’rbeej gehaaldj: “Komtj ’s kieke Jan, waat heej stieët.” Jantje zat groeëte ouge op, hae stóng perplex. Zoeë wat schoeëns haaje nog noeëts gezeen. “Kiektj Jantje, dao in ’t kribke ligktj ’t Kindje Jezus. Zingtj mer ’s e schoeën lidje vör ‘m.”

Jantje góng d’r ’s good vör staon, haaldje deep aom en zóng uut volle borst: “ ’t És vastelaovendj, edereîn és bli-j…….”
Ton Bijsterveld-Claessens

(Uut ’t bukske ”Ich meuj d’r mich neet mej”, zag ’t wiefke…..)

 

< Gaotj trök nao oeëverzicht