Declamatie

Ein vanne muuëgelikhede um (boete vastelaovendj) de schoeëljeugd vör dialect aan te spraeke és de jaorlikse Declamatiewédstriêd van Veldeke. Alle basisschoeële in ’t Wieërter lând waere in ’t begîn van ’t jaor benaderdj en kriêge materiaol um, soonger det ze d’r zelf völ wêrk aan hebbe, de jeugd wêrm te make um e gedichtje te lieëre en vuuër te drage.

Declamatie 2017  /  Finale declamatie 2017

Declamatie 2016

Declamatie 2015

Declamatie 2014