Activiteite

Wieërt belaefdje ‘Kefee Veldeke’

Wieërter schuuërkalender

22 november Prizzentatie bukske Frans

25 november: Veldeke –aovendj mét prizzentaties en meziek.

4 juni 2016 – 90-jaorig Jubileum Veldeke 2016

Theatershow “Belaeftj kefee Veldeke”

Op zaoterdig 4 juni oeëpentj “Kefee Veldeke” oppe bühne van ’t Munttheater de duuër en eîn dînk és zieëker, edere klânt aod of joonk zal zich thoês veule in ’t gezelligste en aodste broen kefee van Wieërt det mét dialect popmeziek as belangriêkste ingrediênt,  garânt stieët vör ‘ne gezellige ongerhaojendje aovendj.

De organizâsie és in hang van Veldeke krînk Wieërt di-j mét ’t artistieke team van ‘Rogstaekers-De Legende’ ‘ne groep minse hebbe ingeschakeldj di-j van wânte wieëte as ’t gieët um ’t ineîn zétte van ’n schoeën produktie.

In ’t kefee zörgtj Ton Adriaens det de muzikaal verhaole van de heej bekindje artieste ‘ne kop en ‘ne stert kriêge. En muzikaal verhaole zeen d’r zat. Bekindje dialectnummers uut alle genres waere aafgewisseldj mét gloedje now nummers. De gaste kaome uut de hieël regio. Uut Wieërt schuûve aan Joss Mennen, Mark en Wilhelmien Fonteijn, Erik Fikken en Ton Smeets. Monique Knapen keumtj uut Ni-jwieërt, Jean Stassen woeëntj in D’Oospel, Esther Snijders és van Rooj, Tim Crins van Zwartbrook, Fer Koolen uut Ell en Marleen Rutten uut Hunsel. Veugtj daobeej Gerwine Saelmans det vanuut Wieërt nao Staeveswieërt és verhoesj en vandao uut ziene mins Wil Brouwers mejneemtj en Kefee Veldeke zitj aardig vôl.

Mét zoeë’n klup hieët edere gast daen aovendj de garântie dette, woeë te ouch vanaaf keumtj, waal beej emes achter oppe fiest kân sprînge asse, meug en voldaon, beej Kefee Veldeke boete staptj.

Téltj daobeej op det âl di-j artieste muzikaal begelédj waere doeër de top live band “Limbo Project”, dae ouch teîkentj vör ’n aantal nummers uut ’t rippertwaar van daen aovendj en edereîn dae de meute neemtj um op zaoterdig 4 juni nao ’t Munttheater, sorry Kefee Veldeke, te kaome kriegtj de garântie det ‘t ‘ne top aovendj gieët waere.

Kaarte zeen, vör € 15,-, te koup via de site www.munttheater.nl en aanne kassa van ’t Munttheater.

Kefee Veldeke

 

Declamatiewédstriêd

Ein vanne muuëgelikhede um (boete vastelaovendj) de schoeëljeugd vör dialect aan te spraeke és de jaorlikse Declamatiewédstriêd van Veldeke. Alle basisschoeële in ’t Wieërter lând waere in ’t begîn van ’t jaor benaderdj en kriêge materiaol um, soonger det ze d’r zelf völ wêrk aan hebbe, de jeugd wêrm te make um e gedichtje te lieëre en vuuër te drage.

Laesj heej mieër