Veldeke Wieërt: vör instândhaojing van oeës schoeën Wieërtlandse dialecte.

Goojendaâg! Vae heîte uch van herte welkom oppe website van Veldeke krînk Wieërt. Dialecte zeen van alle ti-jje. D’r zeen minse di-j dînke det ze verloeëre zulle gaon, mer dao gluîve vae nog neet zoeë drek in. Ze verângere neteurlik wul, mer det és hieël gewoeën, ouch vör ânger tale. ’t Dialect stieët gelökkig volop inne belangstélling. Ouch de jeugd héltj beej eur communicatie (sms, app, Facebook)  de moôdertaal nog volop in ieëre .
Oeës wêrkgebied beslieëtj wéstelik Midde Limburg, mét de naodrök op Wieërt, Ni-jwieërt, Ospel en Rooj. Binne det gebied zeen d’r verschillendje dialectvariânte di-j allemaol aevevöl waerd zeen.

Vae doon oeës bést um doeërloupendj now dinger in te veure zoeëdejje nówsgierig blieftj nao Veldeke Wieërt!

Leste noets

Schuuërkalender 2022

De Veldeke-schuuërkalender hieët zien vaste plaats gevoonge in hieël völ hoêshoajes binne ’t Wieërter lând. De editie vör 2022 is klaor en de ieërste kalender és op vriêdig 12 november uutgereiktj aan wéthaojer Tessa Geelen. Ze ligke noow in alle […]

> Laesj mieër

Doeërgaeve

Veldeke Wieërt deut alle mote um ’t gebroêk van oeës dialecte zoeë lang muuëgelik in stând te haoje. Detj trökluiptj véltj neet te ontkinne en det keumtj mét name doeër de verângerendje samestélling vanne bevolking. ’t És vör os ’n […]

> Laesj mieër

’t Trûmperke nr. 28

’t Noetste nummer van oeës halfjaorliks tiêdschrift ’t Trûmperke és aanne Veldeke-lede gesteurdj. Det és nummer 28 gewoeëre. Ouch bezeukers aan dieës website kunne ’t bukske doeërbladere,woeë in allerlej verslage, verhaole en gedichte mét völ foto’s zeen opgenoeëme. Oonger ’t […]

> Laesj mieër
> Bekiektj mieër berichte